15:13:18  Čtvrtek, 21. 02. 2019

 

 - možnosti, které může přinést

Ergoterapie je bohužel často nevhodně překládaná jako „léčba prací“. Tento pojem je však velmi zavádějící. Mnoho lidí si pak představujepouze jednu část ergoterapie, která se zabývá „prací“ ve smyslu výtvarných technik, rukodělných technik apod. V následujících větách, které jsou citovány z České asociace ergoterapeutů a dalších zdrojů, je pojem ergoterapie správně vysvětlen. Věříme, že každý z Vás tak pocítí, že i pro něj má ergoterapie svůj smysl v celkové rehabilitaci.

Jedna z posledních definic ergoterapie zní: „Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.“ (ČAE, 2008)

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech (z anglického originálu Activitiesof Daily Living, ADL) pracovních činnostech a aktivitách volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.“

„ Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání, která pomáhá k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby osoby, její aktuální funkční stav, věk, pohlaví a také podmínky prostředí, ve kterém se nachází. Výběr činností, které se využívají jako terapeutický prostředek, musí odrážet tyto skutečnosti a musí se vztahovat k sociálním rolím, které osoba zastává nebo se od ní očekávají.“

 

Cílem ergoterapie je:

 • podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné aktivity/ zaměstnávání
 • pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného času
 • umožnit osobě naplňovat její sociální role
 • napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity
 • uplatňovat terapii zacílenou na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem terapie a podílí se na plánování a procesu terapie
 • posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánovaní a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)
 • usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění“

 

Náplní práce ergoterapeuta je:

 

 • provádění ergoterapeutického vyšetřenízaměřeného na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL)
 • provádění hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta
 • provádění hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí
 • na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie
 • aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii
 • ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • doporučuje kompenzační a technické pomůckya učí pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,
 • poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta
 • zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem)
 • podílí se na ergodiagnostickém vyšetření(analýza pracovních činností a pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci (tréninku tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením

Odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje § 7, zákona č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povolání)

            Ergoterapeut pracuje v:

 • ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení
 • rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné
 • denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním onemocněním
 • denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory
 • penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • služby domácí péče, rané péče a osobní asistence
 • speciální školy pro děti se specifickými potřebami
 • programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání
 • vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie

 

Věříme, že v předchozích odstavcích jsme Vám dostatečně shrnuli, co můžete od ergoterapeuta očekávat. Jelikož jsme každý člověk jedinečný, máme každý jiná přání a cíle. Nebojte se tedy se o ně podělit právě s ergoterapeutem, který Vám bude naslouchat a bude se snažit Vám co nejvíce v jejich uskutečnění pomoci. Ať už tím, že Vám vlastní kreativitou vyrobí pomůcku na míru nebo Vás jistě rád seznámí a zkontaktuje s dalšími odborníky či organizacemi, které Vám pomůžou splnit si vlastní cíle, ať jsou jakékoliv.

 

Zdroj:  www.ergoterapie.org

 

TIP: Pošlete nám svůj užitečný odkaz k doplnění, usnadníte tak práci druhým v hledání!!!