06:16:48  Středa, 13. 11. 2019

 

  

Kvadru o.p.s.

IČ: 247 42 597

 schválený správní radou dne 22. října 2010

 

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Článek I.

Založení společnosti

 

1) Zakládací listinou ze dne 20. srpna 2010 byla založena obecně prospěšná společnost Kvadru o.p.s (dále jen "společnost").

 

2) Společnost vznikla dne 22. října 2010 a je zapsána do rejstříku neziskových organizací vedeného Městským soudem v Praze v oddílu O, vložka 756.

 

 

Článek II.

Název, sídlo a působnost

 

1) Název obecně prospěšné společnosti: Kvadru o.p.s.

 

2) Sídlo: Praha

 

3) Působnost: Česká republika

 

 

Článek III.

Poslání a cíle společnosti

 

1) Posláním společnosti je poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

- sociální činnost se zaměřením na tělesně postižené občany po poranění míchy, upoutané na invalidní vozík

- poradenská činnost při návratu do života po ochrnutí

- podpora při uplatnění v profesním i osobním životě, a v celkové seberealizaci takto pohybově znevýhodněných občanů

- řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

 2) Společnost může k naplnění účelu, k němuž byla založena, poskytovat tyto služby:

- pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, seminářů, kulturních a sportovních akcí pro osoby upoutané na invalidní vozík

- provozování internetového portálu s kompletním informačním servisem pro osoby postižené kvadruplegií

- informační kampaně, osvětová činnost a pomoc při prevenci úrazů míchy

- legislativní a právní podpora se zaměřením na zdravotní postižení

- provozování a činnost chráněné dílny pro vozíčkáře

- poskytování chráněného bydlení a osobní asistence pro kvadruplegiky upoutané na invalidní vozík

- zajištění rehabilitace, psychologických sezení a dalších lékařských technik vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu

- zajištění kompenzačních pomůcek pro postižené

- provozování bezbariérových dopravních prostředků

- podpora při cestování a setkávání se takto postižených - i mezinárodně

- praktická činnost sledující a prezentující nové metody, trendy a výzkum v této oblasti, ve spolupráci s odbornými subjekty, např. zdravotnickými

- soustřeďování a poskytování informací souvisejících s touto oblastí

- publikační a osvětová činnost, organizování občanských kampaní a petičních akcí

- zajišťování public relations realizovaných projektů

- kooperace s jinými neziskovými organizacemi majícími za svůj hlavní cíl pomoc zdravotně postiženým a další služby spojené s rozvojem občanské společnosti v této oblasti

 

3) Způsob poskytování služeb

a) Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Pořadí vyřizování požadavků na poskytnutí služeb společnosti se řídí datem doručení požadavku společnosti a objektivní akutností potřeby poskytnutí dané služby. Objektivní akutnost posuzují po důkladném zvážení všech okolností konkrétního případu orgány společnosti (správní rada a/nebo ředitel).

b) Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient.

c) V případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, bude cena stanovena individuálně na základě analýzy a ocenění nákladů na její poskytnutí.

 

4) Společnost je oprávněna realizovat pro naplnění svého poslání i tyto doplňkové činnosti:

a) Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může společnost vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

b) Doplňkovou činností společnost jsou: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

5) Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb a doplňkové činnosti. Stejně tak je správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady oprávněna rozhodnout o zrušení služby či doplňkové činnosti.

 

 

B. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

 

 

Článek IV.

Orgány společnosti

 

1) Orgány společnosti jsou:

a) správní rada

b) dozorčí rada

c) ředitel

 

 

Článek V.

Správní rada

 

1) Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

 

2) Správní rada má 3 členy. Zakladatelé mohou v souladu se zákonem rozhodnout o zvýšení počtu členů správní rady.

 

3) Správní radu jmenují zakladatelé. V případě, že zakladatelé ani přes písemnou výzvu správní nebo dozorčí rady nejmenují chybějícího člena správní rady do 60 dnů po doručení této výzvy, zvolí nového člena správní rady samotná správní rada hlasy obou zbývajících.

 

4) Funkční období členů správní rady je tříleté. To platí i pro první správní radu.

 

5) Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.

 

6) Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

 

7) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

 

8) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb.

 

9) Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.

 

10) Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

 

11) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

 

12) Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.

 

13) Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.

 

14) Způsob jednání správní rady

a) Za správní radu jedná vždy její předseda.

b) Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí předseda správní rady svůj vlastnoruční podpis.

 

 

Článek VI.

Dozorčí rada

 

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

 

2) Dozorčí rada má tři členy.

 

3) Funkční období dozorčí rady je tříleté. To platí i pro první dozorčí radu.

 

4) O jmenování a odvolání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení této zakládací listiny týkající se správní rady.

 

5) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, nemají však právo hlasovat.

 

 

Článek VII.

Ředitel společnosti

 

1) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny.

 

2) Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nesmí být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn účastnit se jejich jednání s hlasem poradním.

 

3) Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.

 

4) Ředitel v rámci řízení společnosti činí jménem společnosti veškeré právní úkony s tím spojené, zejména:

a) uzavírá smlouvy s dodavateli zboží a služeb včetně bank a pojišťoven;

b) uzavírá smlouvy s odběrateli služeb společnosti;

c) zastupuje společnost v plném rozsahu při jednání s orgány veřejné moci (místní samospráva, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, finanční úřady, ministerstva a další státní orgány);

d) uzavírá smlouvy s dárci a poskytovateli grantů, dotací a jiných veřejných podpor;

e) zastupuje společnost v plném rozsahu v soudních a správních řízeních všech stupňů.

 

 

C. PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET

 

 

Článek VIII.

Hospodaření společnosti

 

1) Společnost hospodaří s majetkem:

a) získaným vkladem zakladatele;

b) získaným po dobu existence společnosti v souladu s předmětem její činnosti a z jiné dani nepodléhající činnosti (přijaté dary, dotace ze státních prostředků, příjmy z poskytování obecně prospěšných služeb);

c) získaným z výnosů doplňkové činnosti

 

2) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, který není použit k úhradě předchozích ztrát, musí být převeden v celé výši do rezervního fondu.

 

3) Společnost vede účetnictví. V účetnictví musejí být důsledně odděleny náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou a provozem společnosti.

 

4) Ředitel společnosti předloží dozorčí radě k přezkoumání a poté správní radě ke schválení roční účetní závěrku za kalendářní rok nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Po přezkoumání dozorčí radou ji schválí správní rada na nejbližším zasedání, které se uskuteční nejpozději do 2 měsíců od jejího předložení.

 

 

Článek IX.

Rozpočet

 

1) Návrh rozpočtu na kalendářní rok sestaví ředitel, který jej předloží k připomínkování a schválení správní radě.

 

2) Rozpočet musí být rozčleněn na příjmy a výdaje spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb a na příjmy a výdaje spojené se správou společnosti.

 

3) Součástí rozpočtu je odhad příjmů z doplňkové činnosti a plán jejich rozdělení do výdajových kapitol rozpočtu.

 

 

Článek X.

Výroční zpráva

 

1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.

 

2) Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti a na internetových stránkách společnosti, a to bez zbytečného prodlení po jejich schválení.

 

 

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

Článek XI.

 

1) Nestanoví-li zakládací listina a tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 

2) Tyto stanovy jsou vydány a schváleny správní radou společnosti dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.

 

3) Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány správní radou.

 

V Praze dne 22. října 2010